KEYİFLİ İŞLER TURİZM GIDA SAĞLIK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:245 Sarıyer/İstanbul adresine mukim 0548033712300017 MERSIS numaralı Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:245 Sarıyer/İstanbul adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik  imzalı/mobil  imzalı  olarak veya [email protected] e-mail adresine iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Mevzuata uygun olarak dönüş yapılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre tarafınızdan kimlik doğrulaması veya talebe göre ek bilgiler talep edilebilir. Bu talepler yerine getirilmediğinde yapılacak incelemelerin tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir.  Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili  formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

1.     Başvuru sahibi hakkında bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad : *

 

Soyad : *

 

T.C. Kimlik numarası / Uyruk

ve pasaport numarası : *

 

Telefon ve Fax numarası :

 

E-posta :

 

İkamet veya İşyeri Adresi : *

 

Şirketimiz ile ilişkiniz :

Müşteri           □               İş Ortağı         □

Ziyaretçi         □               Diğer               □

Cevabın sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

r

Cevabın sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

r

2.     Başvuru Nedeni

 

No

Talep konusu

i i

Seçim     (seçiminiz

le    ilgili     bölümü şaretleyin)

1

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 

2

Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme

 

3

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

4

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme

 

5

Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması

halinde bunların düzeltilmesini isteme

 

6

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini

veya yok edilmesini isteme

 

7

Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

8

Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz  edilmesi  suretiyle  kendiniz  aleyhine  bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme

 

10

Kişisel     verilerinizin     kanuna      aykırı     olarak     işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

isteme

 

 

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica

ederiz.

3.     Başvuru sahibinin beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İş bu form kapsamında sağladığım bilgiler şahsıma aittir ve günceldir.

Başvuruda bulunan ilgili kişi (Kişisel veri sahibi) Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :